آوریل ۱۸

نمایش فیلم ویژه نمایش فیلم "در حال گذار"

هیچ موردی پیدا نشد.

در ۱۳ آوریل ۲۰۱۸، whiteBOX.art نمایشگاه "در حال گذار" افتتاح خواهد شد. متصدی، آقای ایلک، به مواضع هنری در رابط بین نه بیشتر، هنوز نه و جایی که باید برود، می پردازد، به طور خلاصه: با گذار در فضای شهری.
در این محیط فیلم من «لایه های حرکت برلین» در نمایش ویژه ای در ۵ مه ساعت ۶ بعد از ظهر به نمایش .m. پس از اجرا به پرسش هایی در مورد فیلم و موضوع «شریان های یک شهر» پاسخ داده خواهد شد.

بیشتر تحت whitebox.art/projekte/in-transition/